ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปรางค์กู่นายปรีชา  ปิยะพันธ์
สาธารณสุขอำเภอ

นายจำรูญ  อสิพงษ์
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

นายอำนวยชัย  ดวงตะวัน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายธวัชชัย  เติมใจ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายสุทธิศักดิ์  นรดี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายณัฐพันธ์  จันสมุทร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางสมบูรณ์  บุตรวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

นางสาวอริษา  ไทรสงค์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน


นายไพรัตน์  ไชยภา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข(ลูกจ้างรายเดือน)

นางสาวรัชฎาภรณ์  ศรีบริบูรณ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น